umiarkowane opady deszczu
poniedziałek
Będą nowe nazwy ulic w Pile Drugiej i Truskolasach
24 kwietnia 2019 r. | 10:36
0

We wtorek 30 kwietnia w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej odbędzie się sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka, podczas której radni m.in. nadadzą nowe nazwy ulic w Truskolasach i Pile Drugiej.

Początek sesji o godz. 11:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy.
7. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski radnych.
11. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wręczyca Wielka za 2018 rok.
12. Przyjęcie Informacji z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka za 2018 rok.
13. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za 2018 rok.
14. Przyjęcie Informacji z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej oraz z działalności bibliotek za 2018 rok.
15. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2018.
16. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
1) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,
2) w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej,
3) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu pod drogę w Truskolasach,
4) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Piła Druga,
5) w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Truskolasy,
6) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18).
18. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027.
19. Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych.
20. Zamknięcie obrad VI sesji zwyczajnej Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *