zachmurzenie małe
-5°
-5°
środa
W czwartek sesja budżetowa
23 grudnia 2017 r. | 09:33
0

W czwartek 28 grudnia w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka, podczas której radni będą uchwalać budżet na 2018 rok.

Sesja rozpocznie się o godz. 12:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy.
7. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 28 listopada 2017 r.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027;
1) odczytanie opinii VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
2) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027.
12. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok;
1) odczytanie opinii VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
2) odczytanie opinii VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Wręczyca Wielka,
3) odczytanie wniosków i opinii Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu,
4) wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu na 2018 rok,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027.
14. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
1) w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok,
2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
3) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Wręczyca Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
4) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty,
5) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (w m. Kalej),
7) w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (w m. Truskolasy).
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *