zachmurzenie umiarkowane
sobota
Jest kolejny wolny etat w urzędzie gminy
16 listopada 2022 r. | 12:06
1

Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłosił kolejny nabór. Tym razem na podinspektora ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowym.

ogłoszenie poniżej:

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wręczyca Wielka,
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka
II. Stanowisko: Podinspektor ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Referacie Finansowym
III. Wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór;
6) wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowości, administracji lub zarządzania;
7) co najmniej 5 letnie doświadczenie w księgowości w tym minimum 1 rok w jednostkach
samorządowych;
2. Dodatkowe (pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym
stanowisku):
1) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie gminy, w tym ustawy
o samorządzie gminnym;
2) znajomość aktualnych przepisów prawnych, warunkujących prawidłową realizację zadań
wynikających ze specyfiki stanowiska;
3) predyspozycje osobowościowe: szybka adaptacja, radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
skuteczne przekonywanie, dokładność i precyzja, spostrzegawczość, skuteczne działanie;
4) umiejętności, cechy osobowe: obsługa urządzeń biurowych, komunikatywność,
odpowiedzialność, uczciwość, punktualność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Księgowanie wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kartach
kontowych osób fizycznych i osób prawnych.
2. Prowadzenie ewidencji szczegółowej w zakresie rozliczeń płatników z tytułu wpłat, nadpłat
i zaległości.
3. Bieżąca analiza kart płatników pod kątem istniejących wpłat, nadpłat i zaległości z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Dokonywanie zwrotów nadpłat i zaliczanie nadpłat w całości lub części na poczet przyszłych
należności.
5. Wystawianie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty.
6. Obsługa interesantów w zakresie powierzonych zadań.
7. Okresowe uzgadnianie obrotów i sald.
8. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
terminowe przygotowywanie danych do sprawozdań.
9. Kontrola terminowości wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Naliczanie odsetek od wpłat dokonanych po terminie i ich rozliczanie.
11. Prowadzenie egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(m.in. upomnień, tytułów wykonawczych, korespondencji z US, ZUS, KRUS, itp.).
12. Opracowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach związanych z rozkładaniem na raty,
odroczeniem terminu płatności i umarzaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Sporządzanie informacji o udzieleniu pomocy publicznej.
14. Przygotowywanie projektów: pism, decyzji, postanowień, odpowiedzi na interpelacje, analiz
i innych dokumentów.
15. Przygotowywanie materiałów i opracowań dla Rady Gminy Wręczyca Wielka i jej komisji
oraz przełożonych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Inicjowanie i opracowywanie projektów nowych i aktualizacji istniejących procedur.
17. Wykonywanie zadań i załatwianie spraw zgodnie z KPA i Instrukcją kancelaryjną.
18. Prowadzenie metryki sprawy w sprawach toczonych w oparciu o kodeks postepowania
administracyjnego.
19. Obsługa programu elektronicznego systemu obiegu dokumentów.
20. Przestrzeganie zapisów procedur i instrukcji obowiązujących w Urzędzie Gminy Wręczyca
Wielka.
21. Systematyczne archiwizowanie danych.
22. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
23. Przygotowywanie decyzji w tym zakresie.
24. Wnioskowanie o środki z budżetu państwa.
25. Inne czynności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
26. Zastępstwo za Podinspektora w Referacie Finansowym ds. opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i za Podinspektora w Referacie Finansowym ds. rozliczania wody.
V. Warunki pracy na stanowisku:
1) Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1,
42-130 Wręczyca Wielka.
2) Stanowisko pracy: pokój biurowy, wyposażony w biurko, zestaw komputerowy, drukarkę,
telefon, niszczarkę. Pomieszczenie niedostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak
windy.
3) Czas pracy: pełny wymiar czasu pracy wynoszący 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin
w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy.
4) Fizyczne warunki pracy: Praca w pomieszczeniu dla stanowisk biurowych.
VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze,
wynosił poniżej 6%.
VII. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (wzór znajduje się pod
ogłoszeniem),
4) kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe, w szczególności dotyczące stażu pracy,
5) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku
pozostawania w zatrudnieniu),
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach potwierdzających posiadanie
kwalifikacji, uprawnień i umiejętności pożądanych na określonym stanowisku pracy,
7) oświadczenie kandydata podpisane własnoręcznym podpisem;
a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które
prowadzony jest nabór,
d) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
e) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
Dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie
dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata „za zgodność
z oryginałem”.
VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:
Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także
o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Wymagane dokumenty należy składać w biurze podawczym w zamkniętej kopercie w siedzibie
tut. Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem :
„NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Referacie Finansowym
w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku do godz. 15.00
Dokumenty, które wpłyną po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez
kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.Jedna odpowiedź do “Jest kolejny wolny etat w urzędzie gminy”

  1. Mnm pisze:

    Kupić program księgowy a nie mnożyć etaty

    3
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *