zachmurzenie umiarkowane
sobota
Jest praca w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka!
07 listopada 2022 r. | 12:05
2

Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Chodzi o pracę w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka na stanowisku podinspektora ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

Ogłoszenie poniżej.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wręczyca Wielka,
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

II. Stanowisko: Podinspektor ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Referacie
Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór;
6) wykształcenie wyższe (preferowane: polityka społeczna, psychologia, socjologia, pedagogika);
7) co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach urzędniczych w samorządzie lub
samorządowych jednostkach organizacyjnych.
2. Dodatkowe (pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym
stanowisku):
1) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie gminy, w tym ustawy
o samorządzie gminnym;
2) znajomość aktualnych przepisów prawnych, warunkujących prawidłową realizację zadań
wynikających ze specyfiki stanowiska, w szczególności:
a) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
b) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
c) ustawy o zdrowiu publicznym,
d) Narodowy Program Zdrowia,
e) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
f) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
3) pracowitość, komunikatywność, samodzielność, lojalność, empatia;
4) umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
5) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa oraz analitycznego myślenia;
6) komunikatywność, operatywność, rzetelność, zdolność samodzielnego organizowania pracy.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie całości spraw związanych z profilaktyką alkoholową, narkomanią,
a w szczególności:
1) realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustaw o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
2) prowadzenie analizy problemów uzależnień oraz stanu zasobów w dziedzinie ich
rozwiazywania na terenie gminy,
3) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń dotyczących wyżej wymienionej problematyki,
4) przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii, a także projektu preliminarza wydatków związanych z realizacją
Programu,
5) przygotowanie planu finansowego dotyczącego Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
6) bieżąca realizacja i koordynacja zadań wynikających z w/wym. Programu, w tym zawieranie
i rozliczanie umów z realizatorami zadań,
7) ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania Narkomanii,
8) czuwanie nad wydatkami w/wym. Programu, w tym sprawdzanie pod względem
merytorycznym dowodów księgowych,
9) przygotowywanie analiz, sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,
10) wdrażanie i propagowanie na terenie gminy kampanii edukacyjnych i lokalnych inicjatyw
w dziedzinie profilaktyki uzależnień,
11) obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
w ścisłej współpracy z Przewodniczącym Komisji, przygotowywanie posiedzeń komisji,
przyjmowanie zgłoszeń od osób fizycznych i organizacji dotyczących problemów alkoholowych
i narkomanii występujących w rodzinie i jednoosobowych gospodarstwach domowych na terenie
gminy, rejestracja wniosków do Komisji, przygotowywanie pism, protokołów i decyzji, ustalanie
terminów badań biegłych, sporządzanie wniosków do sądu celem zobowiązania osób do leczenia
odwykowego, przechowywanie dokumentów komisji,
12) organizacja (w tym: sporządzanie i rozliczanie umów) i nadzór nad działalnością Punktu
Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy,
13) przygotowanie materiałów informacyjnych na stronę internetową i do lokalnych mediów
dotyczących problematyki uzależnień,
14) współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, kościołami, stowarzyszeniami
oraz zakładami pracy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
15) realizacja zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia psychicznego,
16) realizacja zadań gminy z zakresu zdrowia publicznego,
17) przygotowanie i przekazywanie prowadzonej dokumentacji do archiwum zakładowego.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1) Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1,
42-130 Wręczyca Wielka.
2) Stanowisko pracy: pokój biurowy, wyposażony w biurko, zestaw komputerowy, drukarkę,
telefon, niszczarkę. Pomieszczenie niedostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak
windy.
3) Czas pracy: pełny wymiar czasu pracy wynoszący 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin
w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy.
4) Fizyczne warunki pracy: Praca w pomieszczeniu dla stanowisk biurowych.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze,
wynosił poniżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (wzór znajduje się pod
ogłoszeniem),
4) kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe, w szczególności dotyczące stażu pracy,
5) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku
pozostawania w zatrudnieniu),
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach potwierdzających posiadanie
kwalifikacji, uprawnień i umiejętności pożądanych na określonym stanowisku pracy,
7) oświadczenie kandydata podpisane własnoręcznym podpisem;
a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które
prowadzony jest nabór,
d) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
e) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
Dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie
dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata „za zgodność
z oryginałem”.

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:
Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także
o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Wymagane dokumenty należy składać w biurze podawczym w zamkniętej kopercie w siedzibie
tut. Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem :
„NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Referacie
Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
w terminie do dnia 18 listopada 2022 roku do godz. 15.00
Dokumenty, które wpłyną po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez
kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.2 odpowiedzi na “Jest praca w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka!”

 1. Sms pisze:

  Kolejny pierdzistolek za nasze pieniądze

  1
  0
 2. Jerrysen pisze:

  Jest etat to pewnie już jest osobą na to stanowisko

  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *