zachmurzenie umiarkowane
16°
15°
środa
Jest praca w urzędzie!
25 listopada 2022 r. | 12:54
4

Jest praca w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka. Właśnie został ogłoszony nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa. Można zarobić nieco ponad najniższą krajową.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wręczyca Wielka,
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka
II. Stanowisko: Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
III. Wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór;
6) wykształcenie wyższe związane z ochroną środowiska, administracją, finansami
i rachunkowością;
7) minimum 2 letni staż pracy;
8) prawo jazdy kat. B.
2. Dodatkowe (pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym
stanowisku):
1) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie gminy, w tym ustawy
o samorządzie gminnym;
2) znajomość aktualnych przepisów prawnych, warunkujących prawidłową realizację zadań
wynikających ze specyfiki stanowiska, a w szczególności:
a) ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
b) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
c) ustawy prawo ochrony środowiska,
d) ustawy o odpadach,
e) ustawy o ochronie przyrody,
3) znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office;
4) znajomość obsługi programu z zakresu wymiaru i opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
5) komunikatywność, sumienność, samodzielność, pracowitość, lojalność, dokładność,
cierpliwość, punktualność, terminowość, rzetelność, skuteczne działanie, szybkość i łatwość
uczenia się;
6) umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
7) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa;
8) umiejętność rozwiazywania problemów;
9) łatwość nawiązywania kontaktów;
10) umiejętność pracy z klientem.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Nadzór, koordynacja i realizacja zadań wynikających z utrzymania porządku, czystości
i estetyki na terenie gminy, w tym wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez m.in.:
1) przygotowanie i przedłożenie Radzie gminy projektu regulaminu utrzymania porządku
i czystości w gminach;
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków utrzymania czystości i porządku przez
właścicieli nieruchomości;
3) wydawanie decyzji nakazującej wykonanie obowiązków jak wyżej, jeżeli właściciele
nieruchomości nie wykonują tego obowiązku;
4) obejmowanie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi;
5) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych
podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
6) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający
dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów wielogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych;
7) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania;
8) prowadzenie i dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy;
9) udostępnianie na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty
m.in. informacji o:
- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy,
zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko
i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania,
- osiągniętym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy
z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych
i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem
składowania”, oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania,
- punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy wraz ze
wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,
- zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym zawierające: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres
zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, adresy punktów zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy,
- adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach
rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone
gospodarstwa rolne,
10) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
11) kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej
działalności z udzielonym zezwoleniem;
12) wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszania warunków określonych
w uzyskanym przez przedsiębiorcę zezwoleniu, a jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal
narusza te warunki, cofnięcie (w drodze decyzji) zezwolenia bez odszkodowania;
13) prowadzenie innych spraw z zakresu utrzymania porządku, czystości i estetyki na terenie
gminy zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy na polecenie wójta, sekretarz lub kierownika
referatu.
2. Prowadzenie dokumentacji dla potrzeb wymiaru i opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym m.in.:
1) systematyczne gromadzenie i aktualizowanie deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
2) dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu:
- sprawdzenie terminowości złożenia deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
- stwierdzenie formalnej poprawności składanych deklaracji,
- ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności
z przedstawionymi dokumentami,
- wszczynanie postępowania zmierzającego do określenia w drodze decyzji wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
➢ prowadzenie przypisów i odpisów,
➢ sporządzanie wniosków karno-skarbowych,
➢ przygotowanie i opracowanie dokumentacji w sprawach odwołań do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego,
➢ sporządkowanie i archiwizowanie dokumentów,
➢ prowadzenie ewidencji i statystyki związanej z wymiarem,
➢ obsługa klienta,
➢ prowadzenie innych spraw z zakresu wymiaru i opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy na polecenie wójta, sekretarz lub
kierownika referatu.
3. Nadzór, koordynacja i realizacja innych zadań w ramach kompetencji Referatu Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w tym m.in.:
1) przygotowywanie propozycji do projektów programów w zakresie realizowanych zadań;
2) sporządzanie opracowań, ankiet, sprawozdań, – w tym statystycznych, ocen, analiz
i bieżących informacji o realizacji zadań, również na wniosek innego referatu;
3) prowadzenie wymaganych przepisami prawa ewidencji, rejestrów, wykazów lub innych
zbiorów w zakresie zadań szczegółowo wymienionych powyżej;
4) opisywanie faktur i rachunków w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku;
5) pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności w pracy pracownika Referatu Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wyznaczonego przez kierownika Referatu,
w pełnym zakresie jego obowiązków.
4. Zakres odpowiedzialności:
Pracownik ponosi odpowiedzialność za:
1) prawidłową, rzetelną, terminową oraz zgodną z prawem realizację zadań określonych
w zakresie obowiązków oraz w poleceniach przełożonych, za zaniechanie niezbędnego działania
lub za działania nieprawidłowe;
2) użytkowanie powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zabezpieczanie go
przed utratą i zniszczeniem;
3) zabezpieczenie powierzonych pieczęci oraz powierzonych składników majątkowych na
stanowisku pracy;
4) porządek i dyscyplinę pracy;
5) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych;
6) przestrzeganie ustanowionego w urzędzie systemu kontroli zarządczej;
7) zabezpieczenie warunków do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej.
5. Zastępstwo:
Za pracownika wykonującego zadania z zakresu zadań:
- wynikających z utrzymania porządku, czystości i estetyki na terenie gminy, w tym wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
prowadzenia dokumentacji dla potrzeb wymiaru i opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- nadzoru, koordynacja i realizacji zadań wynikających z zakresu programu usuwania azbestu
i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wręczyca Wielka,
- nadzoru, koordynacji i realizacji zadań wynikających z zakresu ochrony zwierząt, w tym
wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- nadzoru, koordynacji i realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody, w tym wynikających
z ustawy o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- wynikających z zakresu gospodarki wodnej, w tym wynikających z ustawy Prawo wodne oraz
aktów wykonawczych do tej ustawy.
V. Warunki pracy na stanowisku:
1) Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1,
42-130 Wręczyca Wielka.
2) Stanowisko pracy: pokój biurowy, wyposażony w biurko, zestaw komputerowy, drukarkę,
telefon, niszczarkę. Pomieszczenie niedostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak
windy.
3) Czas pracy: pełny wymiar czasu pracy wynoszący 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin
w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy.
4) Fizyczne warunki pracy: Praca w pomieszczeniu dla stanowisk biurowych.
VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze,
wynosił poniżej 6%.
VII. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (wzór znajduje się pod
ogłoszeniem),
4) kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe,
5) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku
pozostawania w zatrudnieniu) potwierdzające staż pracy,
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach potwierdzających posiadanie
kwalifikacji, uprawnień i umiejętności pożądanych na określonym stanowisku pracy,
7) oświadczenie kandydata podpisane własnoręcznym podpisem;
a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które
prowadzony jest nabór,
d) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
e) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
f) o posiadaniu prawa jazdy kat. B
Dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie
dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata „za zgodność
z oryginałem”.
VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:
Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także
o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Wymagane dokumenty należy składać w biurze podawczym w zamkniętej kopercie w siedzibie
tut. Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem :
„NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w terminie do dnia 09 grudnia 2022 roku do godz. 15.004 odpowiedzi na “Jest praca w urzędzie!”

 1. Los pisze:

  znając życie robotę znajdzie ktoś z waszej rodziny kto ma kontakt w gminie. bo normalny człowiek nie ma prawa dostać się do gminy do pracy.

  3
  0
 2. Mar pisze:

  Zakres czynności obfity de facto nic do roboty ,będzie nas kontrolował czy jest czysto fikcja @@o opłaty i terminy płatności dba księgowość krzeslo dla pociotka którego trzeba będzie zwolnić po wyborach i zapłacić odprawę
  Pamiętacie” Zemstę: Fredry hej Gerwszy daj gwintowke niech zestrzele ta ( łysą) makowkę

  1
  0
 3. Via pisze:

  niechaj strącę tę makówkę 😉

  0
  0
 4. czytelnik pisze:

  Trzeba bedzie dobudowac bdynku bo sie nie zmieszcza

  1
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *