zachmurzenie duże
10°
10°
poniedziałek
Jutro sesja w sprawie możliwości wypłat dodatku węglowego
26 września 2022 r. | 13:41
0

Jutro o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej odbędzie się sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka, podczas której radni zmian w budżecie gminy, dzięki czemu GOPS we Wręczycy Wielkiej będzie mógł rozpocząć wypłacanie środków związanych z dodatkiem węglowym.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy.
5. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
7. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od ostatniej sesji.
8. Wnioski.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2021/22.
11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka,
2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka,
3) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
4) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/358/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Truskolasy,
5) w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/260/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Grodzisko,
6) zmieniająca uchwałę Nr IV/43/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
7) w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Wręczyca Wielka na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
8) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody - drzew z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata),
9) w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Wręczyca Wielka”.
12. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022-2029.
13. Udzielenie odpowiedzi na wnioski.
14. Zamknięcie obrad XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *