zachmurzenie duże
poniedziałek
Kolejne uwagi RIO do księgowości urzędu
01 czerwca 2020 r. | 12:06
7

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach miała sporo uwag do prowadzonej księgowości. Tym razem uwagi dotyczyły nieprawidłowości związanej z inwentaryzacją środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

W 2019 r. nieprawidłowo przeprowadzono inwentaryzację środków pieniężnych na rachunkach bankowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., poprzez brak wyjaśnienia i rozliczenia w ewidencji księgowej różnic pomiędzy stanem środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikającym z bankowego potwierdzenia sald na rachunkach bankowych a stanem ewidencyjnym.

Naruszono tym art. 26 ust. 1 pkt 2, art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.). W myśl powyższych przepisów, jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację m.in. aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, należności - drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych, a ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Powyższe dotyczyło stanu środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące, wynikającego z bankowego potwierdzenia sald na tych rachunkach wg stanu na 31 grudnia 2018 r., który wynosił łącznie 30.116,66 zł, natomiast stan księgowy konta 139 – „Inne rachunki bankowe” (prowadzonego w odrębnej od księgi Urzędu księdze głównej) wynosił łącznie 64.150,66 zł – różnica 34.034,00 zł. Powyższa różnica w kwocie 34.034,00 zł dotyczyła środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w dniu 11 maja 2018 r. Wpływ tych środków na rachunek bankowy został zaewidencjonowany na bilansowym koncie 139 prowadzonym dla wydzielonych rachunków bankowych (w odrębnej księdze głównej) oraz jednocześnie operację tą zaewidencjonowano w dodatkowej ewidencji pozabilansowej również konta 139 (prowadzonej przez innego pracownika Urzędu). Wydatkowanie tych środków nastąpiło w dniu 2 lipca 2018 r., operacja wypłaty została ujęta w ewidencji pozabilansowej natomiast nie ujęto jej w ww. ewidencji bilansowej konta 139.

Na skutek powyższego na dzień 31 grudnia 2018 r. saldo konta 139 wykazywało stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie 3.034,00 zł. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach bankowych należało do Podinspektora w Referacie Finansowym, który prowadził również ewidencję księgową do ww. rachunków bankowych. Nadzór w tym w zakresie sprawowała p. Barbara Jezior – Skarbnik Gminy Wręczyca Wielka.

Wniosek nr 8
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w zakresie prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych, stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKI7 odpowiedzi na “Kolejne uwagi RIO do księgowości urzędu”

  1. Księgowy pisze:

    czy prawdą jest że Pani Skarbnik jest po marketingu i zarządzaniu w Częstochowie?

    5
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *