zachmurzenie duże
14°
13°
czwartek
Janina Kluba - dyrektor GOPS
Nowo utworzone stanowisko w GOPS. Dyrektor szuka swojego zastępcy. Tylko po co?
06 kwietnia 2020 r. | 10:25
20

Rozrasta się kadra urzędnicza w gminie Wręczyca Wielka. Tym razem Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej ogłosił nabór na swojego zastępcę. Do tej pory w GOPS-ie takiego stanowiska nie było.

poniżej znajdziecie ogłoszenie w tej sprawie:

I. Stanowisko pracy:
Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej

II. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia ;
5) wykształcenie wyższe - preferowane na kierunku: pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna;
6) udokumentowany co najmniej 8 - letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
7) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;
8) znajomość zagadnień należących do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, wynikających w szczególności z ustaw: o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o dodatkach mieszkaniowych, o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, kodeks postępowania administracyjnego, o Karcie Dużej Rodziny, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;
9) wiedza ogólna z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu gminnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ochrony danych osobowych oraz Kodeksu Pracy;
10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy;
11) dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Office, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).

III. Wymagania dodatkowe:
1) ukończone szkolenia w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, znajomość procedury Niebieska Karta;
2) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych;
3) umiejętność analizy dokumentów, sporządzania pism urzędowych i decyzji administracyjnych;
4) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, sumienność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność współpracy w zespole, kreatywność, pozytywne podejście do klienta;
5) umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
6) prawo jazdy kat. B;
7) dyspozycyjność;
8) mile widziana znajomość programu TT Pomoc.

IV. Do zadań Zastępcy Dyrektora należeć będzie w szczególności:
1. Nadzór nad działalnością Działu Pomocy Środowiskowej, asystenta rodziny oraz podinspektora ds. świadczeń.
2. Pełnienie zastępstwa za Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej podczas jego nieobecności.
3. Przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora GOPS.
4. Przygotowywanie projektu uchwał dotyczących działalności Ośrodka.
5. Dokonywanie okresowych ocen i monitoring Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
5. Przygotowanie informacji i sprawozdań dla Wójta Gminy, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy z zakresu działalności Ośrodka.
6. Koordynacja działań Ośrodka związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
7. Koordynacja zadań wynikających z Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka.
8. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z udzielonymi upoważnieniami Wójta Gminy.
9. Współdziałanie z Dyrektorem i Głównym Księgowym przy opracowywaniu planu finansowego jednostki.
10. Przeprowadzanie kontroli w zakresie wskazanym przez Dyrektora GOPS.
11. Podejmowanie działań w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
12. Współudział w opracowywaniu oceny zasobów pomocy społecznej, ustalania potrzeb z pomocy społecznej.
13. Prowadzenie dokumentacji Ośrodka związanej z ochroną danych osobowych.
14. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji działań z zakresu zadań Ośrodka.
15. Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Dyrektora GOPS.
16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora GOPS.

V Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór znajduje się pod ogłoszeniem);
3) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy (np. kopie świadectw pracy);
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5) kopie dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach;
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku;
9) ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy;
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnie prowadzonej rekrutacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej (klauzula zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji znajduje się pod ogłoszeniem);
11) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (klauzula informacyjna znajduje się pod ogłoszeniem);
12) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
13) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o
pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.

VI. Warunki pracy na stanowisku:
1) Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, 42 – 130 Wręczyca Wielka oraz teren gminy Wręczyca Wielka;
2) Stanowisko pracy: pokój biurowy, wyposażony w biurko, zestaw komputerowy, drukarkę, telefon. Pomieszczenie nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy.
3) Czas pracy: pełny wymiar czasu pracy wynoszący 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy.
4) Fizyczne warunki pracy: praca biurowa z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił powyżej 6%.

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:
1. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1.
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do GOPS) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, 42 – 130 Wręczyca Wielka w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Zastępca Dyrektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej” w terminie do 14 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00

3. Dokumenty, które wpłyną po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Dyrektor GOPS
(-) Janina Kluba20 odpowiedzi na “Nowo utworzone stanowisko w GOPS. Dyrektor szuka swojego zastępcy. Tylko po co?”

 1. Mieszkaniec pisze:

  W dupach się im przewraca każdy chce mieć zastępcę żeby już nic nie robić to jest masakra trwonić nie swoje pieniądze łatwo przychodzi ogólnie w tych urzędach we Wręczycy jest więcej osób niż stanowisk a i tak nikt nic nie wie o co chodzi jak pójdziesz coś zalatwic.

  17
  1
  • Baranina pisze:

   Normalny człowiek w gminie to jest może z raz w roku. co ty takiego w tej gminie załatwiasz? Chyba po zasiłki łazisz xD

   2
   3
  • Mieszkaniec pisze:

   Ty chyba w urzędzie pracujesz lub pół twojej rodzinki grzeje dupę na stołkach w urzędzie wreczyckim. Ja od państwa PL i tej gminy nic nie chce i nie biorę żadnych plusów chce tylko spokojnie zarobić na chleb i godne życie ale darmozjady będą się najbardziej rzucać i bronić gminy bo to betonowy uklad.

   5
   0
 2. kibic pisze:

  teraz kiedy okazuje sie,ze wszystko da sie zalatwic telefonicznie.. zgadzam sie,trwonienie naszych pieniedzy. ciekawe,czy tez zastepca zamieszka w sluzbowych mieszkaniach,tak jak dyrektorka. przypominam,ze sa one w budynku osrodka zdrowia ..kpiny w bialy dzien

  7
  0
 3. Polak pisze:

  Jak to po Co !!! DAJCIE nam człowieka a my już miejsce dla niego znajdziemy. Polski Rak biurokratyczny dalej się rozrasta.

  14
  1
  • mieszkaniec pisze:

   juz za dlugo siedzi na stanowisku powinna isc na emeryture a jeszcze zastepcy szuka nie moze podolac obowiazkow do zwolnienia osyc trwonienia podatnikow pieniedzy

   16
   0
 4. dziadek pisze:

  niech babcia idzie na emeryturę

  13
  1
 5. ? pisze:

  czy pani kierownik nadal zajmuje lokal gminny (mieszkanie) ? czy może mi ktoś odpowiedzieć jak to jest?

  14
  0
 6. Wkurzony pisze:

  Nos mi podpowiada ze juz jest ktos pewny na to stanowisko.

  11
  1
 7. Do zwolenników pisze:

  Osiński, co on zmienił w tej gminie? Czy pojedziecie po rozum do głowy mieszkańcy Wręczycy?

  11
  0
 8. Puszczew pisze:

  To jest stary komonistyczny nawyk i zaraza. Nic nie robic a dobrze zarobic. Wiosek i ludnosci tyle samo co zawsze a urzedasow coraz wiecej. To jest chore. Polsko obodz sie

  9
  0
 9. Kibic 2 pisze:

  Roboty zaduzo, ale czajnik i dwie szklanki stoja. Fizyczny niema czasu na szklanki i czajnik i zarobi 1/3 tego.

  9
  0
 10. strażak pisze:

  Budynek się rozrósł to go trzeba urządnikami wypełnić.

  7
  0
 11. Kibic 3 pisze:

  kto tym razem ? Waldek ?

  8
  1
 12. kibic pisze:

  nie zdziwilbym sie.

  4
  1
 13. Wędkarz z Jeziora pisze:

  Panie Waldku Pan się nie boi … ?

  4
  0
 14. Heniek z Prusa pisze:

  Podobno gabinet Pana Waldka to najważniejsze miejsce w całej gminie, wszyscy do niego chodzą po rady, kiedyś tak nie było

  4
  1
 15. Monika pisze:

  Nie stresujcie chłopa bo będzie inna osoba, dobrze znana rodzinnie tak sądzę

  4
  0
 16. zośka pisze:

  Dyrekcja musi mieć czas na kopcenie papierochów w swoim gabinecie więc zastępca się przyda

  7
  0
 17. Obserwator pisze:

  Bardzo dobrze! Tak się robi w PL kasę. Niech utworzą jeszcze zastępcę zastępcy dyrektora i zastępcę zastępcy zastępcy dyrektora. A i tak jak się idzie do tego śmiesznego urzędu, to patrzą na ciebie jak na intruza, a 90% fachowców, którzy tam siedzą nic nie wiedzą i nie potrafią ci pomóc. To są urzędnicy i ich obowiązkiem jest załatwiać sprawy mieszkańców, a nie ze mieszkańcy muszą o coś prosić i się kłaniać. Daliśmy im pracę i im płacimy, powinniśmy iść, położyć papiery na biurko, proszę mi to załatwić i do widzenia.

  1
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *