bezchmurnie
29°
28°
poniedziałek
Radni będą głosować za nowymi obligacjami
22 marca 2018 r. | 09:32
0

Jutro o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej odbędzie się sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka, podczas której radni będą głosować za wyemitowaniem nowych obligacji komunalnych na kwotę 9 500 000 zł.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
6. Informacja nt. planowanych remontów oraz inwestycji drogowych na terenie gminy Wręczyca Wielka w roku 2018 (drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie).
7. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wręczyca Wielka za 2017 rok.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy.
9. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
11. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym.
12. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14. Podjęcie uchwał dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wręczyca Wielka:
1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Grodzisku przy ulicy Kłobuckiej,
2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w granicach terenów leśnych, na południe od miejscowości Jezioro,
3) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kalei przy ulicy Strażackiej,
4) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Kopernika,
5) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Słowackiego,
6) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Małej, w rejonie oczyszczalni ścieków,
7) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Wielkiej w rejonie ulicy Częstochowskiej i ulicy Polnej.
15. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
1) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
2) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod przepompownię ścieków w Borze Zapilskim,
3) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2018 roku,
4) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Wręczyca Wielka,
5) w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
6) w sprawie podziału Gminy Wręczyca Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
16. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych:
1) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXX/311/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027,
4) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad XXXI sesji zwyczajnej Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *