zachmurzenie duże
czwartek
Radni murem za Wójtem Gminy Wręczyca Wielka
08 grudnia 2021 r. | 14:46
2

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wręczyca Wielka, rada rozpatrywała skargę złożoną na Wójta Tomasza Osińskiego. Oczywiście, rada "stała" murem za wójtem i uznała skargę za bezzasadną.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy:
W dniu 06 października 2021 r. do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka wpłynęła skarga na Wójta Gminy Wręczyca Wielka. Przedmiotowa skarga została zarejestrowana w Rejestrze Skarg i Wniosków pod nr OSO.1510.2.2021 i przekazana do Biura Rady Gminy. W dniu 10 listopada 2021 r. Wójt Gminy Wręczyca Wielka na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka złożył wyczerujące wyjaśnienia i odniósł się do zarzutów zawartych w treści skargi, zarówno pod względem faktycznym jak i prawnym.

Na podstawie wyjaśnień Wójta Gminy Wręczyca Wielka Komisja ustaliła, co następuje:

1. Gmina nie planuje w chwili obecnej budowy drogi ulicy Ogrodowej w miejscowości Grodzisko, z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną.

Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/102/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 186, poz. 3481) zmienionym Uchwałą Nr XXXV/350/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 5120) oraz na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Nr IF/III/0911/31/11 Wojewody Śląskiego z 10 sierpnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 186, poz. 3484) teren usytuowany w kierunku południowo – zachodnim od działki nr 716/2 obręb Grodzisko przeznaczony jest pod teren dróg publicznych – drogi gminne dojazdowe - symbol KDd. Odnosząc się do zarzutów w sprawie nabycia części działki oznaczonej nr 318/4, Wójt Gminy Wręczyca Wielka wystąpił do Starosty Kłobuckiego z wnioskiem o podział i wywłaszczenie części przedmiotowej nieruchomości, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną, zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.). Dopiero po uregulowaniu stanu prawnego części działki przeznaczonej pod drogę publiczną, tutejszy organ może podjąć działania dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na budowę drogi. Gmina nie wydaje pozwoleń na budowę, decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno – budowlanej, w tym przypadku Starosta Kłobucki, zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

2. Zgodnie z § 3 uchwały Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej Nr 28/III/91 z dnia 27.08.1991 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Grodzisko „Drodze równoległej do ul. Floriańskiej biegnącej w kierunku Pierzchna nadaje się nazwę ul. Ogrodowa”. W związku z powyższym nazwa „ulica Ogrodowa” nie dotyczy nieruchomości usytuowanych wzdłuż działki nr 716/2 będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych. W kwestii dotyczącej nadawania numerów porządkowych budynków Wójt wyjaśnił, iż zgodnie z art. 47a ust. 5 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają. Na przedmiotowym terenie do dnia dzisiejszego zostały nadane dwa numery porządkowe. Na działce o nr 317/10 (status budynku – budynek prognozowany) oraz na działce nr 316/11 (status budynku – budynek w trakcie budowy). Numery zostały przypisane do ulicy Wrzosowej z uwagi, iż jest to ulica zlokalizowana w najbliższym sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości.
3. Sieć wodociągowa usytuowana na powyższej działce nr 716/2, wykonana została przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy urząd jest w posiadaniu jedynie mapy z inwentaryzacji sieci sporządzonej w 1991 roku.

Przedmiotowa sieć została zapewne wykonana zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa.

Lasy Państwowe nigdy nie zgłaszały jakichkolwiek roszczeń lub sprzeciwu na budowę i użytkowanie przedmiotowego wodociągu. Na podstawie powyższych ustaleń Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka w drodze głosowania jednogłośnie uznała, iż skarga na Wójta Gminy Wręczyca Wielka jest w całości bezpodstawna.

W związku z powyższym Komisja rekomenduje Radzie Gminy Wręczyca Wielka podjęcie uchwały stanowiącej uznanie skargi za bezzasadną.

PAWEŁ GĄSIORSKI2 odpowiedzi na “Radni murem za Wójtem Gminy Wręczyca Wielka”

 1. Mieszkaniec pisze:

  Uff na szczęście ponownie niewinny ale było gorąco.

  4
  1
 2. Kazik pisze:

  Powinni sobie podwyżke dać bo pewnie się spocili w kroku

  2
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *