zachmurzenie duże
poniedziałek
RIO wykazało “wolną Amerykankę” w podatkach od nieruchomości w gminie Wręczyca Wielka!
13 maja 2020 r. | 11:24
2

Kolejne uwagi Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach miała do gospodarki nieruchomościami oraz podatku od nieruchomości w gminie Wręczyca Wielka.

Do dnia zakończenia kontroli zaniechano opracowania planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, o którym mowa w art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem, gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości przez wójta polega w szczególności na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynikało, że ostatnio obowiązujący plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, został przyjęty zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 kwietnia 2015 r. i dotyczył on lat 2015-2017. Za przygotowanie planu wykorzystania zasobu odpowiedzialni byli pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

Osobą odpowiedzialną za gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, byli: w kadencji 2014 - 2018 p. Henryk Krawczyk – były Wójt Gminy Wręczyca Wielka, w obecnej kadencji p. Tomasz Osiński – Wójt Gminy Wręczyca Wielka.

Wniosek nr 2
Podjąć czynności zmierzające do opracowania planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, stosownie do art. 25 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

W latach 2015 - 2019 do dnia kontroli, nieprawidłowo przeprowadzono czynności mające na celu ustalenie stanu faktycznego, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności wykazanych przez podatników podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego danych o posiadanych nieruchomościach oraz nie wezwano podatników do złożenia aktualnych informacji podatkowych, korekt informacji, deklaracji podatkowych, do wyjaśnienia przyczyn ich niezłożenia. Zgodnie z art. 272 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn.zm.), organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Stosownie do art. 274 a § 1 tej ustawy, organ podatkowy może żądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyń niezłożenia deklaracji lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku. W myśl art. 274 a § 2 tej ustawy, w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych. Ponadto organ podatkowy nie skorzystał z możliwości przeprowadzenia u podatników kontroli podatkowej, o której mowa w art. 281 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przytoczonym przepisem, organy podatkowe pierwszej instancji mogą również przeprowadzić kontrolę podatkową u podatników. W myśl art. 281 § 2 ww. ustawy, celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Powyższe dotyczyło:
- podatnika o numerze karty kontowej W1 ŚL32/3 (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), który w informacji na podatek od nieruchomości na rok 2016 złożonej do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w dniu 15 stycznia 2016 r. nie wykazał budowli zajętych pod działalność gospodarczą. W wyniku przeprowadzonej w obecności Inspektora Referatu Finansowego w dniu 24 stycznia 2020 r. wizji lokalnej stwierdzono, że na nieruchomości ww. podatnika zajętej pod działalność gospodarczą znajduje się utwardzony parking. W trakcie kontroli tj. w dniu 29 stycznia 2020 r. organ podatkowy wezwał ww. podatnika do złożenia wyjaśnień we sprawie złożonej w 2016 r. informacji na podatek od nieruchomości. Podatnik w dniu 31 stycznia 2020 r. złożył korektę tej informacji, w której w zakresie danych dotyczących przedmiotów opodatkowania wykazał budowle o wartości 12.000,00 zł.

- podatnika o numerze karty kontowej W2 CZX2 (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), który w informacji na podatek od nieruchomości na rok 2017 złożonej do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka (brak daty) nie wykazał budowli zajętych pod działalność gospodarczą. W wyniku przeprowadzonej w dniu 24 stycznia 2020 r. w obecności Podinspektora Referatu Finansowego wizji lokalnej stwierdzono, że na nieruchomości ww. podatnika zajętej pod działalność gospodarczą znajduje się utwardzony parking. Na posesji znajdują się cztery dystrybutory paliwa. Teren wokół dystrybutorów na paliwo wybrukowany jest kostką brukową. Przed budynkiem na trawniku ustawiony jest zbiornik na paliwo. Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników, organ podatkowy wezwie podatnika do złożenia wyjaśnień w sprawie podatku od przedmiotowej nieruchomości w zakresie dotyczącym opodatkowania wartości budowli.

- podatnika o numerze karty kontowej W1ŚL35 (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), który w informacji na podatek od nieruchomości na rok 2014 złożonej do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w dniu 10 marca 2014 r. nie wykazał budowli zajętych pod działalność gospodarczą. W wyniku przeprowadzonej w dniu 24 stycznia 2020 r. wizji lokalnej stwierdzono, że na nieruchomości ww. podatnika zajętej pod działalność gospodarczą znajduje się wybrukowany parking.

W trakcie kontroli tj. w dniu 4 lutego 2020 r. organ podatkowy wezwał ww. podatnika do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonej w 2014 r. informacji na podatek od nieruchomości. Podatnik w dniu 7 lutego 2020 r. złożył korektę tej informacji, w której w zakresie danych dotyczących przedmiotów opodatkowania wykazał budowle o wartości 3.000,00 zł.

- podatnik o numerze karty kontowej W2MC14 (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), który w informacji na podatek od nieruchomości na rok 2017 złożonej do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w dniu 3 lutego 2017 r. nie wykazał budowli zajętych pod działalność gospodarczą. W wyniku przeprowadzonej w dniu 24 stycznia 2020 r. w obecności Podinspektora Referatu Finansowego wizji lokalnej stwierdzono, że na nieruchomości ww. podatnika znajduje się budynek mieszkalny do którego przylega budynek w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Przed budynkiem znajduje się parking wybrukowany kostką brukową.

Organ podatkowy w dniu 4 lutego 2020 r. wezwał ww. podatnika do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonej w 2017 r. informacji na podatek od nieruchomości. Podatnik w dniu 7 lutego 2020 r. złożył korektę tej informacji, w której w zakresie danych dotyczących przedmiotów opodatkowania wykazał budowle o wartości 931,00 zł.

- podatnik o numerze karty kontowej WM2A16 (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), który w informacji na podatek od nieruchomości: na rok 2011 złożonej do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w dniu 13 października 2010 r., na rok 2015 złożonej do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w dniu 10 lipca 2015 r., na rok 2019 złożonej do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w dniu 20 grudnia 2018 r. nie wykazał budowli zajętych pod działalność gospodarczą.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 24 stycznia 2020 r. w obecności Podinspektora Referatu Finansowego wizji lokalnej stwierdzono, że na nieruchomości ww. podatnika znajduje się budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Teren wokół budynku oraz wjazd na posesję wybetonowane są kostką brukową. Od frontu teren posesji ogrodzony jest betonowym płotem.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników, organ podatkowy wezwie podatnika do złożenia wyjaśnień w sprawie podatku od przedmiotowej nieruchomości w zakresie dotyczący opodatkowania wartości budowli.

- podatnik o numerze karty kontowej W1S/13/2 (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), który w informacji na podatek od nieruchomości na rok 2014 złożonej do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w dniu 9 czerwca 2014 r., a następnie w informacji na podatek od nieruchomości na rok 2016 złożonej do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 czerwca 2016 nie wykazał budowli zajętych pod działalność gospodarczą.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 24 stycznia 2020 r. wizji lokalnej stwierdzono, że na nieruchomości ww. podatnika część parkingu znajdującego się przed budynkami została wybrukowana. Od frontu posesja ogrodzona jest betonowym płotem z podmurówką. Organ podatkowy nie wzywał podatnika do złożenia wyjaśnień w sprawie podatku od przedmiotowej nieruchomości w zakresie dotyczącym opodatkowania wartości budowli.

- podatnika o numerze karty kontowej W23MX6 (osoba fizyczna), który w latach 2015 - 2019 prowadził działalność gospodarczą polegającą na wydobywaniu kopalin zlokalizowanych na nieruchomości stanowiącej własność podatnika. Zgodnie z koncesją na wydobywanie kopalin z dnia 9 maja 2005 r. (koncesja ważna do 1 maja 2015 r.) obszar górniczy ustalono o powierzchni 15.582 m2, a następnie koncesją z dnia 30 kwietnia 2015 r. (koncesja ważna do dnia 1 maja 2025 r.) obszar górniczy ustalono o powierzchni 1,4271 ha (14.271 m2), natomiast w latach 2015-2019 opodatkowane stawką od działalności gospodarczej były grunty ww. podatnika o powierzchni 1.875,00 m2

. Taką powierzchnię gruntów jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wydobywanie kopalin właściciel działek zadeklarował w informacji na podatek od nieruchomości na rok 2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. a następnie w informacji na podatek od nieruchomości na rok 2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. W związku z uzyskaniem nowej koncesji podatnik nie złożył informacji na podatek od nieruchomości w sprawie zmian w przedmiocie opodatkowania nieruchomości.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 tej ustawy. W latach 2015 -2019 (do dnia kontroli ) organ podatkowy nie wzywał tego podatnika do złożenia wyjaśnień w związku z deklarowaniem mniejszej powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od powierzchni wskazanej w koncesji.

- podatnika o numerze karty kontowej SZX85 (osoba fizyczna), który w latach 2015 - 2019 prowadził działalność gospodarczą polegającą na wydobywaniu kopalin zlokalizowanych na nieruchomości stanowiącej własność podatnika. Zgodnie z koncesją na wydobywanie kopalin z dnia 4 grudnia 2015 r. (koncesja ważna do dnia 31 grudnia 2030 r.) ustalono obszar górniczy o powierzchni 57.300,00 m2, natomiast:

- w roku 2016 opodatkowane stawka od działalności gospodarczej były grunty o powierzchni 1000,00 m2

. Taką powierzchnię gruntów jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wydobywanie kopalin właściciel działek zadeklarował w korekcie informacji na podatek od nieruchomości na rok 2016 z dnia 8 maja 2018 r.

- w roku 2017 opodatkowane stawką od działalności gospodarczej były grunty o powierzchni 3.500,00 m2

. Taką powierzchnię gruntów jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wydobywanie kopalin właściciel działek zadeklarował w korekcie informacji na podatek od nieruchomości na rok 2017 z dnia 8 maja 2018 r.,

- w latach 2018-2019 opodatkowane stawką od działalności gospodarczej były grunty o powierzchni 7.000,00 m2

. Taką powierzchnię gruntów jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarcze j- wydobywanie kopalin właściciel działek zadeklarował w informacji na podatek od nieruchomości na rok 2018 z dnia 8 maja 2018 r., informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na 2019 r. z dnia 14 grudnia 2019 r. W latach 2015 -2019 (do dnia kontroli) organ podatkowy nie wzywał tego podatnika do złożenia wyjaśnień w związku z deklarowaniem mniejszej powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od powierzchni wskazanej w koncesji.

- podatnika o numerze karty kontowej HUDO6/3 (osoba fizyczna) który w latach 2015-2019 prowadził działalność gospodarczą polegającą na wydobywaniu kopalin zlokalizowanych na nieruchomości stanowiącej własność podatnika. Zgodnie z koncesją na wydobywanie kopalin z dnia 21 stycznia 2013 r. (koncesja ważna do dnia 31 grudnia 2037 r. ) obszar górniczy ustalono o powierzchni 38.456,00 m2, natomiast w latach 2015-2019 opodatkowane stawką od działalności gospodarczej były grunty ww. podatnika o powierzchni 5.000,00 m2

. Taką powierzchnię gruntów jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wydobywanie kopalin, właściciel działek zadeklarował w informacji na podatek od nieruchomości na rok 2015 z dnia 10 grudnia 2014 r. oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. W latach 2015-2019 (do dnia kontroli) organ podatkowy nie wzywał tego podatnika do złożenia niezbędnych wyjaśnień w związku z deklarowaniem mniejszej powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od powierzchni wskazanej w koncesji. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Podinspektora w Referacie Finansowym, koncesje na wydobywanie kopalin dotyczące trzech opisanych powyżej podatników o numerach kart kontowych: HUDO 6/3, SZX85, W23MX6 nie zostały przekazane przez pracowników Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska do Referatu Finansowego.

Ponadto w instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo-księgowych stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 92/2012 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 sierpnia 2012 r. nie uregulowano zasad i sposobu przepływu tego rodzaju dokumentów do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

- podatnika o numerze karty kontowej B02:N/01 (spółka akcyjna prowadząca działalność w zakresie przewozów kolejowych), który w złożonych deklaracjach na podatek od nieruchomości w latach 2015-2016 nie wykazał zwolnionych budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajętych pod nie gruntów. W ww. deklaracjach podatnik wykazał do opodatkowania powierzchnię gruntów pozostałych. Organ podatkowy nie wezwał podatnika do złożenia wyjaśnień i nie przeprowadził postępowania w tym zakresie.

Stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn.zm.), grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r, zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli zarządca infrastruktury jest obowiązany do udostepnienia licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostepnienia jej innym przewoźnikom, lub tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm.

Podatnik w złożonych deklaracjach podatkowych na lata 2017-2019 również nie wykazał gruntów i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej, w tym:

- w deklaracjach na podatek od nieruchomości: na rok 2017 złożonej do Urzędu Gminy w dniu 13 stycznia 2017 r. , na rok 2018 złożonej do Urzędu Gminy w dniu 15 stycznia 2018 r. podatnik wykazał jako przedmiot opodatkowania powierzchnie gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozostałe grunty, powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych, powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, powierzchnię użytkową budynków pozostałych oraz wartość budowli. Podatnik nie wypełnił punktu F ww. deklaracji - informacji o przedmiotach zwolnionych w podatku od nieruchomości, co było wymagane wzorem formularza deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiącego załączniki nr 2 do uchwał Rady Gminy Wręczyca Wielka: Nr XI/127/11 z dnia 30 listopada 2011 r., Nr IX/94/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. W wykazie środków trwałych stanowiącym załącznik do deklaracji z dnia 13 stycznia 2017 jako budowle podlegające opodatkowaniu podatnik wykazał m.in. budynek stacji, plac kolejowy, plac przed dworcem kolejowym.

- w deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2019 złożonej do Urzędu Gminy w dniu 11 stycznia 2019 r. ww. podatnik wykazał jako przedmiot opodatkowania powierzchnie gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozostałe grunty, powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych, powierzchnię użytkową budynkó związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, powierzchnię użytkową budynków pozostałych oraz wartość budowli. W wykazie środków trwałych stanowiącym załącznik do deklaracji z dnia 11 stycznia 2019 jako budowle podlegające opodatkowaniu podatnik wykazał m.in. budynek stacji, plac kolejowy, plac przed dworcem kolejowym. Organ podatkowy nie prowadził działań w celu weryfikacji prawidłowości deklarowania przez podatnika ww. danych, w tym wykazywania w deklaracji gruntów pozostałych oraz prawidłowości udzielonego podatnikowi zwolnienia. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach lokalnych, w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r., zmianę tę wprowadził art. 2 ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1923) zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która: jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub jest wykorzystywana do przewozu osób lub tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 z późn.zm.), infrastruktura kolejowa to elementy określone w załączniku nr 1 do tej ustawy, zgodnie z którym w skład infrastruktury kolejowej wchodzą elementy, pod warunkiem że tworzą część linii kolejowej, bocznicy kolejowej lub innej drogi kolejowej, lub są przeznaczone do zarządzania nimi, obsługi przewozu osób lub rzeczy, lub ich utrzymania: m.in. perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą dotarcie do nich pasażerom, pieszo lub pojazdem z drogi publicznej lub dworca kolejowego.

- w latach 2015 - 2019 sześciu podatników będących jednostkami oświatowymi, którzy w złożonych deklaracjach na podatek od nieruchomości na lata 2015-2019 nie deklarowali do opodatkowania pomieszczeń zajętych na gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla szkół i placówek oświatowych określa art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z wskazanym przepisem zwolnione od podatku od nieruchomości są publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy. Zwolnienie to nie dotyczy jednak przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność oświatową, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 2572 z późn.zm.), a następnie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn.zm.), określające działalność prowadzoną w ramach systemu oświaty. Działania, które powinien zapewnić system oświaty, określa art. 1 ww. ustawy. Są to m.in. działania zapewniające realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, wspomagane przez szkołę wychowawczej roli rodziny, możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 oraz art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn.zm.), działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania są działalnością w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane m.in. przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub przez grupową praktykę pielęgniarek. Z powyższego wynika, że zwolnienie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie dotyczy nieruchomości lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy tylko nieruchomości zajętych na działalność oświatową. Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników, organ podatkowy w dniu 27 stycznia 2020 r. wezwał podatników - dyrektorów wszystkich szkół na terenie gminy Wręczyca Wielka do złożenia wyjaśnień i złożenia deklaracji podatkowej, a dyrektorzy szkół złożyli deklaracje na podatek od nieruchomości, w której zostały wykazane powierzchnie pomieszczeń zajęte na gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, od której będą uiszczać podatek od nieruchomości.

- podatnika o numerze karty kontowej B02:N/46, który w latach 2017 - 2018 w deklaracjach na podatek od nieruchomości złożonych do Urzędu Gminy w dniu 4 stycznia 2017 r., 3 stycznia 2018 r. w punkcie F ww. deklaracji - informacji o przedmiotach zwolnionych nie wykazał zwolnień na potrzeby ochrony przeciwpożarowej wynikających z uchwały Nr XIX/218/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości tj. gruntu zwolnionego o powierzchni 624,00 m2 , budynku zwolnionego o powierzchni 40,00 m2 co było wymagane wzorem formularza deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiącego załączniki nr 2 do uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IX/94/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Natomiast w ewidencji skutków obniżenia stawek i ulg gminy prowadzonej dla podatnika wykazano w latach 2017-2018 powierzchnię: gruntów zwolnionych -624,00 m2 , budynków zwolnionych 40,00 m2

. W latach 2017 - 2018 organ podatkowy nie prowadził działań w celu weryfikacji prawidłowości deklarowania przez podatnika ww. danych, w tym prawidłowości udzielonego podatnikowi zwolnienia.

W dniu 10 lutego 2020 r. ww. podatnik złożył korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2017, w której w zakresie danych dotyczących przedmiotu opodatkowania wykazał: powierzchnię gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 180,00 m2, powierzchnię użytkową budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej ogółem – 180 m2, oraz w pkt F deklaracji – informacji o przedmiotach zwolnionych – budynki pozostałe o powierzchni 40,00 m2, grunty pozostałe – 624,00 m2

.podatnik o numerze karty kontowej B02: N/14, który w latach 2017 - 2018 w deklaracjach na podatek od nieruchomości złożonych do Urzędu Gminy w dniu 4 stycznia 2017 r., 3 stycznia 2018 r. w punkcie F ww. deklaracji w punkcie F ww. deklaracji - informacji o przedmiotach zwolnionych nie wykazał zwolnień na potrzeby ochrony przeciwpożarowej wynikających z uchwały Nr XIX/218/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości tj. gruntu o powierzchni 1.140,00 m2 co było wymagane wzorem formularza deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiącego załączniki nr 2 do uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka 10 Nr IX/94/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Natomiast w ewidencji skutków obniżenia stawek i ulg gminy prowadzonej dla podatnika wykazano w latach 2017 - 2018 powierzchnię: gruntów zwolnionych - 1140,00 m2, budynków zwolnionych 300,00 m2

. W latach 2017 - 2018 organ podatkowy nie prowadził działań w celu weryfikacji prawidłowości deklarowania przez podatnika ww. danych, w tym prawidłowości udzielonego podatnikowi zwolnienia. W dniu 10 lutego 2020 r. ww. podatnik złożył korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2017 i rok 2018, w których w pkt F deklaracji – informacji o przedmiotach zwolnionych wykazał – budynki pozostałe o powierzchni 300,00 m2, grunty pozostałe – 1.140,00 m2

. Ponadto, nieprawidłowo ustalono kwoty skutków udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka. Zgodnie z uchwałą Nr XIX/218/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, zwolnione z podatku od nieruchomości zostały m.in: budynki lub ich części, budowle wykorzystywane na działalność statutową polegające na świadczeniu lub wykonywaniu zadań ochrony przeciwpożarowej mające na celu ochronę życia, zdrowia mienia lub środowiska przed pożarem realizowane na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami. Ww. zwolnienia nie odnoszą się do gruntów, budynków lub ich części, budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na podstawie sporządzonego w trakcie kontroli przez pracowników Urzędu zestawienia dotyczącego skutków udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy Wręczyca Wielka za lata 2017 - 2019, stwierdzono, że w sprawozdaniach:
- Rb-27S za okres od stycznia do 31 grudnia 2017 r. w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310 oraz rocznym Rb-PDP za rok 2017 wykazano kwotę skutków udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości w wysokości 62.751,07 zł zamiast w wysokości 63.180,07 zł, co skutkowało zaniżeniem ww. skutków o kwotę 429,00 zł;
- Rb-27S za okres od stycznia do 31 grudnia 2018 r. w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310 (korekta nr 2) oraz rocznym Rb-PDP za rok 2018 wykazano kwotę skutków udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości w wysokości 64.505,23 zł zamiast w wysokości 64.934,23 zł, co skutkowało zaniżeniem ww. skutków o 429,00 zł;
- Rb-27S za okres od stycznia do 31 grudnia 2019 r. w dziale 756, rozdziale 75615 § 0310 oraz rocznym Rb-PDP za rok 2018 wykazano kwotę skutków udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości w wysokości 59.522,95 zł zamiast 59.951,95 zł, co skutkowało zaniżeniem ww. skutków o 429,00 zł. Przyczyną powyższego było nieprawidłowe wprowadzenie w latach 2017 - 2019 do „ewidencji skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz skutków udzielonych ulg i zwolnień” danych powierzchni budynków wynikających z deklaracji złożonych przez osoby prawne korzystające ze skutków zwolnień w podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Powyższe było niezgodne z § 3 ust. 1 pkt 10, 8 ust. 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej

załącznik nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119 z późn.zm) oraz § 3 ust. 1 pkt 10 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostki samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 109 z późn.zm.). Stosownie do ww. przepisów, sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego- sporządza się na podstawie danych księgowości podatkowej, w sposób następujący:

- w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień...” wykazuje się (bez ulg i zwolnień ustawowych) skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rad gmin wydawanymi na podstawie ustawowych upoważnień.

Zgodnie z § 8 ust. 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego” stanowiącej załącznik nr 39 do ww. rozporządzenia kwoty, dotyczące udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy:
- wykazane w odpowiednich kolumnach sprawozdania, powinny być zgodne z odpowiadającymi tym kwotom skutkami, wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio do przepisów rozporządzenia.

Stosownie do § 7 ust. 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 36 do ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r., w sprawozdaniu RB-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy, kwoty dotyczące skutków udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy – wykazane w odpowiednich kolumnach sprawozdania, powinny być zgodne z odpowiadającymi tym kwotom skutkami, wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio do przepisów rozporządzenia.

Zgodnie z §9 ust. 1 i 2 ww. rozporządzeń, kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Zgodnie z § 24 ust. 6 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 z późn.zm.) korekty rocznego sprawozdania Rb-PDP wraz z uzasadnieniem oraz rocznego sprawozdania Rb-27S, wyłącznie w zakresie danych objętych sprawozdaniem Rb-PDP, jednostki samorządu terytorialnego dokonują do 5 lat wstecz licząc od końca roku budżetowego poprzedzającego rok stwierdzenia nieprawidłowości. Zadania z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, przygotowania informacji oraz prowadzenia ewidencji skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw należały do pracowników Referatu Finansowego. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Barbara Jezior – Skarbnik Gminy Wręczyca Wielka.

Sprawozdania Rb-27S oraz Rb-PDP za 2017 r. za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r. podpisali: p. Barbara Jezior – Skarbnik Gminy Wręczyca Wielka i p. Henryk Krawczyk – były Wójt Gminy Wręczyca Wielka.

Sprawozdania Rb-PDP za 2018 r. oraz sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r. podpisali: p. Barbara Jezior – Skarbnik Gminy Wręczyca Wielka oraz p. Tomasz Osiński – Wójt Gminy Wręczyca Wielka.

Sprawozdanie Rb-PDP za 2019 r. oraz sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r. podpisali: p. Barbara Jezior – Skarbnik Gminy Wręczyca Wielka oraz p. Tomasz Osiński – Wójt Gminy Wręczyca Wielka.

Wniosek nr 3
Ponownie przeanalizować prawidłowość opodatkowania nieruchomości będących w posiadaniu podatników o numerach kart kontowych W2CZX2,WM2A16, W1S/13/2, B02:N/01,W23MX6,SZX85, HUDO6/3 jednostek oświatowych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wszcząć w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn.zm.) postępowanie podatkowe w celu prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania za lata 2015-2019, mając na uwadze wymogi ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn.zm.).

Wniosek nr 4
Uzupełnić procedury przepływu dokumentów w Urzędzie Gminy Wręczyca wielka w zakresie przekazywania kopii koncesji na wydobywanie kopalin oraz wzmocnić nadzór na pracownikami Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w zakresie:
- przepływu informacji i dokonywania czynności sprawdzających informacji podatkowych, deklaracji podatkowych jak również prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie opodatkowania mając na uwadze wymogi ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019, poz. 1170 tj.) stosownie do art. 272 pkt 3, art. 274a § 1 i § 2, 281 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
- prawidłowego prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 107, poz. 1138) oraz ustalenia skutków zwolnień w podatku od nieruchomości oraz ich wykazania w sprawozdaniach budżetowych Rb-PDP oraz Rb-27S, stosownie do § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 z późn.zm.), §3 ust. 1 pkt 10, pkt 12 oraz § 7 ust. 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 do ww. rozporządzenia, mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

Wniosek nr 5
Skorygować sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych oraz Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych Gminy Wręczyca Wielka w zakresie skutków udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, stosownie do wymogów § 24 ust. 6 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 z późn.zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKI2 odpowiedzi na “RIO wykazało “wolną Amerykankę” w podatkach od nieruchomości w gminie Wręczyca Wielka!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *