zachmurzenie umiarkowane
19°
18°
czwartek
Nowiny Kłobuckie
Sesja budżetowa
21 grudnia 2016 r. | 13:24
0

W środę 28 grudnia w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej odbędzie się XXI sesja zwyczajna Rady Gminy Wręczyca Wielka. Początek o godz. 12:00.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia: 29 listopada 2016 r. oraz 15 grudnia 2016 r.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy.
7. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności za okres od 29 listopada 2016 r.
9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 29 listopada 2016 r.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka;
1) odczytanie opinii VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027,
2) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027.
12. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok;
1) odczytanie opinii VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
2) odczytanie opinii VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Wręczyca Wielka,
3) odczytanie wniosków i opinii Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu,
4) wystąpienie Wójta Gminy do projektu budżetu na 2017 rok,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych na 2017 rok:
1) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka,
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
14. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
1) w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok,
2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
3) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Grodzisku,
4) w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Wręczyca Wielka nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Szarlejka,
5) w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
6) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad XXI sesji zwyczajnej Rady Gminy.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *