zachmurzenie duże
czwartek
Skarga na dyrektorów placówek oświatowych była zasadna!
03 maja 2021 r. | 11:48
7

Rada Gminy Wręczyca Wielka, podczas ostatniej sesji, uznała za zasadne skargi na dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wręczyca Wielka.

Przypominam, że chodzi o brak posiadania skrzynek podawczych ePUAP przez placówki oświaty, mimo iż zobowiązuje je do tego ustawa.

Uzasadnienie do uchwały:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2021 r., po zapoznaniu się ze Skargą wniesioną przez stowarzyszenie Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji oraz z wyjaśnieniami dyrektorów placówek oświatowych i opinią radcy prawnego, uznała skargę za zasadną.

Do dnia wpłynięcia Skargi, tj. 15 marca 2021 r., dyrektorzy wymienionych w uchwale placówek oświatowych nie zapewniali elektronicznych skrzynek podawczych z uprawnieniami podmiotu publicznego na platformie ePUAP.

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami skarżonych dyrektorów placówek oświatowych oraz inspektora ds. oświaty i wychowania, Komisja zauważa, iż organ prowadzący na naradzie z dyrektorami placówek oświatowych w dniu 19 marca 2021r. zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia elektronicznych skrzynek podawczych, a dyrektorzy niezwłocznie dopełnili wszelkich starań i założyli skrzynki z uprawnieniami podmiotu publicznego na platformie ePUAP. Ponadto należy nadmienić, iż kontakt w formie elektronicznej z placówkami oświatowymi na terenie Gminy Wręczyca Wielka do czasu wpłynięcia niniejszej Skargi był cały czas zapewniony zarówno poprzez skrzynkę podawczą ePUAP organu prowadzącego, tj. Gminy Wręczyca Wielka, jak również poprzez adresy mailowe, które udostępnione są na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Komisja zauważa również, iż nie było do tej pory żadnych sygnałów czy skarg na brak możliwości kontaktu w formie elektronicznej, a wszelkie zapytania, wnioski i inne dokumenty przesyłane za pomocą skrzynek mailowych ww. podmiotów były na bieżąco odbierane i rozpatrywane.

Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), podmiot publiczny, jakim są placówki oświatowe, musi udostępniać elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniając standardy określone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, jak również prowadzić wymianę informacji w postaci elektronicznej. Obowiązek ten na dzień złożenia rozpatrywanej skargi nie został zachowany, dlatego skargę należy uznać za zasadną.

PAWEŁ GĄSIORSKI7 odpowiedzi na “Skarga na dyrektorów placówek oświatowych była zasadna!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *