zachmurzenie duże
11°
11°
środa
Trwa remont dróg w gminie Wręczyca Wielka
30 marca 2022 r. | 13:51
2

Do końca maja 2022 roku mają zakończyć się remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowych obejmować będzie w szczególności:
- nadanie regularnych krawędziach poprzez mechaniczne nacięcie lub sfrezowanie,
- oczyszczenie i pogłębienie naprawianego miejsca, min do 5 cm.
- skropienie emulsją asfaltową całej powierzchni naprawianego miejsca,
- ułożenie masy bitumicznej na gorąco,
- wyrównanie naprawianego miejsca poprzez uwałowanie,
- oblanie krawędzi naprawionego miejsca masą zalewową asfaltową,

Masa bitumiczna powinna być dowożona termosami w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury do jej wbudowania.

Urząd nie zdradził, komu powierzył wykonanie remontów dróg.

PAWEŁ GĄSIORSKI2 odpowiedzi na “Trwa remont dróg w gminie Wręczyca Wielka”

 1. Kapucyn pisze:

  A następnie rozwalą te drogi aby ciągnąć GAZ

  WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 23-03-2022
  IFXIII.747.2.2022
  OBWIESZCZENIE
  Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
  regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1836),
  zwanej dalej specustawą gazową; art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
  administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., podaję do publicznej
  wiadomości, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika,
  Wojewoda Śląski w dniu 15 marca 2022 r. wydał decyzję nr 4/2022, znak sprawy: IFXIII.747.2.2022
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
  skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia
  Ø450PE na odcinku inwestycji obejmującej obszar od rejonu skrzyżowania ulic Strażackiej i Śląskiej
  (DW492) na terenie Gminy Wręczyca Wielka do granicy administracyjnej Gminy Wręczyca Wielka
  i Gminy Blachownia w ramach zadania „Budowa gazociągu śr./c. relacji SRP Blachownia – Wręczyca
  Wielka – Kłobuck”.
  Inwestycja będzie realizowana na niżej wskazanych nieruchomościach:
  Gmina: Wręczyca Wielka / Obręb: Wręczyca Wielka:
  462/9, 463/23, 463/29, 463/34, 845/18, 845/17, 837/89, 845/1, 1002/1, 1214/4, 1216/1, 1217/1, 1242,
  973/5, 1002/2, 845/19, 886/1, 997/2, 1216/2, 1217/2, 1214/2
  Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
  Decyzją zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji.
  Decyzją został określony sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości.
  POUCZENIE
  1. Informuję o możliwości zapoznania się z decyzją po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem
  prowadzącym sprawę pod numerem tel.: 32 20 77 521 w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu
  Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 522, w godzinach od 900 do 1400
  .
  2. Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody
  Śląskiego, w terminie:
  −7 dni od jej doręczenia stronie, albo
  −14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
  3. Zawiadomienie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym
  nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim (art. 12 ust. 2a specustawy gazowej).
  4. W przedmiotowej sprawie obwieszczenie o wydaniu decyzji zostanie opublikowane na tablicy ogłoszeń
  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24 marca 2022 r. Termin do wniesienia odwołania upływa 28
  dnia licząc o dnia publikacji obwieszczenia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
  5. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz
  zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach
  gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji
  Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o
  zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na
  adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia (art. 12 ust. 1 specustawy gazowej).
  Strona 2 z 2
  6. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania
  będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3
  specustawy gazowej).
  7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania
  wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 k.p.a.). Jeżeli oświadczenie
  o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wniosą wszystkie strony postępowania, z dniem
  doręczenia organowi administracji publicznej tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania,
  decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.), zatem nie ma możliwości zaskarżenia jej
  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
  Joanna Lanczek
  Kierownik Oddziału ds. Inwestycji Publicznych
  w Wydziale Infrastruktury
  /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

  3
  0
 2. JimObserwator pisze:

  A ja się pytam co z drogami gminnymi utwardzonymi gdzie nie ma asfaltu dziury jak w serze???

  3
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *