bezchmurnie
29°
28°
poniedziałek
Za tydzień sesja Rady Gminy
17 lutego 2017 r. | 18:25
6

W piątek 24 lutego o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka. Podczas sesji radni przyjmą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz podejmą uchwały związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
6. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Wręczyca Wielka.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy.
9. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
11. Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 28 grudnia 2016 r.
12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
13. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka.
14. Przyjęcie informacji dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania sieci wodociągowych.
15. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
1) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.,
2) w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat dla dotychczasowego najemcy,
3) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi w Truskolasach,
4) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
5) w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych,
6) w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Słowackiego,
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kalei przy ulicy Strażackiej,
- 2 -
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Wielkiej w rejonie ulicy Częstochowskiej i ulicy Polnej,
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Małej, w rejonie oczyszczalni ścieków,
11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w granicach terenów leśnych, na południe od miejscowości Jezioro,
12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka.
16. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych:
1) w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
2) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/193/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka,
3) w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Wręczyca Wielka, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,
4) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad XXII sesji zwyczajnej Rady Gminy.6 odpowiedzi na “Za tydzień sesja Rady Gminy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *