zachmurzenie duże
15°
15°
środa
MWM Brzesko
Uwagi RIO do przetargu na odbiór śmieci w gminie Wręczyca Wielka!
11 maja 2020 r. | 12:19
6

Sporo uwag mieli inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, którzy w dniach od 17 grudnia 2019 r. do 11 lutego 2020 r. przeprowadzili kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Wręczyca Wielka za okres od 1 stycznia 2015 r. do 11 lutego 2020 r.

Z uwagi na ich zakres, postaram się w najbliższych dniach przedstawić całość (z całością możecie zapoznać się TUTAJ).

W zakresie zamówień publicznych:
- W zakresie przeprowadzonego w latach 2019 - 2020 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pn.; „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka” stwierdzono, że określono warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia z naruszeniem art. 22 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawarł następujący opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
· w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wskazał, iż za wykonawcę posiadającego niezbędny potencjał techniczny uznany zostanie taki, który dysponuje bazą magazynowo-transportową na terenie Gminy Wręczyca Wielka lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy, do której wykonawca posiada tytuł prawny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. poz. 122).

Zamawiający opisując warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału technicznego, powinien był uwzględnić szerszy zakres dysponowania tym potencjałem i dopuścić do udziału w tymże przetargu, nie tylko wykonawców którzy w dniu, w którym upłynął termin składania ofert posiadali już bazę magazynowo- transportową, ale także tych wykonawców którzy zobowiązaliby się do zorganizowania takiej bazy na czas realizacji zamówienia, o ile ich oferta zostałaby oceniona najwyżej. Wymóg posiadania bazy magazynowo- transportowej może odnosić się bowiem tylko do podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości, czyli podmiotu który wykonuje usługę, nie zaś do wykonawców ubiegających się dopiero o zamówienie. Stanowią o tym art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122). Warunek określony w taki sposób ograniczał uczestnictwo w postępowaniu przetargowym podmiotom, nieposiadającym na etapie przeprowadzenia postępowania (a więc w sytuacji kiedy wynik postepowania jest nieznany) bazy magazynowo - transportowej, usytuowanej w Gminie Wręczyca Wielka lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, na terenie do którego posiada tytuł prawny. Takie określenie warunku udziału w postępowaniu stawia w uprzywilejowanej sytuacji wykonawców lokalnych.

· w zakresie warunku posiadania uprawnień wykonawca zobowiązany został wykazać, że posiada dokument w postaci zezwolenia na zbieranie i transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.). Zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach, zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów, tj. w tym przypadku Starosta Częstochowski.

Wymaganie zezwoleń ograniczonych do danego terytorium na zbieranie odpadów na dzień składania ofert od podmiotu, który nie prowadzi działalności na danym terenie siedziby zamawiającego, a ma jedynie taki zamiar, stawia w uprzywilejowanej sytuacji podmioty działające już na danym terenie, co stanowi zaprzeczenie zasady proporcjonalności obowiązującej przy opisie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Przeprowadzanie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu należało do obowiązków pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Nadzór w tym zakresie sprawował Kierownik tego Referatu.

Wniosek nr 1
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w zakresie określania warunków udziału w postępowaniu, stosownie do art. 22 ust. 4 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) mając na uwadze mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKI6 odpowiedzi na “Uwagi RIO do przetargu na odbiór śmieci w gminie Wręczyca Wielka!”

 1. Remigiusz Machura pisze:

  Bardzo dobra lekcja dla gminy. Teraz wójt będzie musiał się ustaosunkować do 12 wniosków a raczej osób.
  Wynika, że prawo w gminie było łamane nagminnie.

  6
  2
 2. Nerwus pisze:

  Kto mial leprze wtyki to mu sie podatek umozylo

  6
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *