zachmurzenie duże
poniedziałek
fot. OSP Tanina
VII Węglowicki Bieg z Sercem
10 stycznia 2023 r. | 11:24
0

W niedzielę, 29 stycznia, w Węglowicach odbędzie się VII Węglowicki Bieg z Sercem w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zapisy w bibliotece w Węglowicach. Koszt wpisowego to 20 zł.

Regulamin – VII „Węglowickiego Biegu Z SERCEM”:

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem VII Węglowickiego Biegu Z SERCEM (zwanym dalej „VII. Biegiem”, “bieg” lub „biegiem”) jest Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach.

II. CEL
1. Propagowanie autorskiej akcji Fundacji WOŚP „Policz się z cukrzycą”.
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Zbiórka pieniędzy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

III. TERMIN, MIEJSCE I DYSTANS
1. Bieg odbywa się w formule happeningu biegowego ulicami Węglowic lub innego miejsca w Polsce i na świecie.
2. Bieg odbywa się w formie hybrydowej (stacjonarnie i wirtualnie).
3. Oficjalny start biegu ustala się na 29 stycznia 2023 roku o godzinie 14:00.
4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej
https://www.facebook.com/events/1131814874149659/?ref=newsfeedDługość trasy ok 3 km.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W biegu może wziąć udział osoba, która zgłosi się w sztabie WOŚP w Węglowicach (Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku ) i dokona rejestracji lub u organizatorów biegu: Grażyna Chrząstek, Karina Cynkowska.
2. Rejestracja będzie dostępna będzie w terminie 9 stycznia – 29 stycznia 2023r.
3. Możliwa będzie rejestracja w dniu biegu, jednak organizator nie gwarantuje wtedy pakietu startowego.
4. Opłata startowa wynosi 20 PLN (dodatkowo można wesprzeć akcję dowolnym datkiem).
5. Uczestnik biegu stawia się na miejscu startu najpóźniej 30 minut przed startem –Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach (świetlica szkolna).
6. Odbiór pakietów należy dokonać osobiście lub za pośrednictwem upoważnienia.
7. W miejscu startu będzie dostępny depozyt. Za rzeczy pozostawione w depozycie organizator nie ponosi odpowiedzialności.
8. Całość wpłaconych środków przeznaczone zostanie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
10. Dozwolona jest każda forma pokonania dystansu:
- stacjonarnie na trasie biegu: bieg, marsz, marsz z pomocą kijków Nordic Walking ,
- wirtualnie: bieg , marsz , jazda na rowerze, deskorolce, hulajnodze, sankach, nartach, z pomocą kijków Nordic Walking itd. (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych).
11. W biegu mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku, którzy dokonają rejestracji i wniosą datek na cel biegu.
12. Osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zgłoszenia i opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich prawnych opiekunów.
13. Numer startowy VII Węglowickiego Biegu z Sercem jest podstawą do odbioru medalu na mecie.

V. BEZPIECZEŃSTWO
1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń organizatorów, służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
3. W przypadku niedostosowania się do poleceń organizatora i służb zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
4. Dyskwalifikacja zawodnika wiąże się z brakiem odbioru medalu na mecie.
5. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu, są ostateczne i niepodważalne.
6. Jeżeli uczestnik zdecyduje o wycofanie się z biegu podczas trwania imprezy, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu służbom organizatora zabezpieczających trasę.

VI. KLASYFIKACJE I WYNIKI
1. Podczas biegu nie będzie prowadzona oficjalna klasyfikacja generalna oraz wiekowa.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące biegu rozpatrywane będą w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania.
2. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
VII Węglowickiego Biegu Z SERCEM
2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; przygotowania i wydrukowania numerów startowych; przygotowania i wysyłki pakietów startowych, kontaktu mailowego/telefonicznego oraz przygotowania list startowych.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w
związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji dotyczących VI Węglowickiego Biegu Z SERCEM, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Partnera produkcyjnego.
6. Po zakończeniu biegu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników VII Węglowickiego Biegu Z SERCEM obowiązuje niniejszy Regulamin.
2. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w biegu oraz, że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania biegu.
5. Podczas uczestnictwa w biegu należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów związanych z reżimem sanitarnym).
6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn lub zmianę formuły imprezy ze stacjonarnej na wirtualną.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.
9. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *