bezchmurnie
19°
19°
poniedziałek
Wójt powołał dwie kolejne komisje
18 października 2017 r. | 13:05
0

Wójt Henryk Krawczyk powołał kolejne dwie komisje inwentaryzacyjne. Pierwsza do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury, a druga do uzgodnienia sald i weryfikacji sald Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury powołuje się komisję inwentaryzacyjną (zespół spisowy) w następującym składzie:
1. Przewodniczący - Maciej Buchliński
2. Członek - Przemysław Majchrzak
3. Członek - Barbara Pisula
4. Członek - Elżbieta Bednarek

Członkowie komisji ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji. Na kontrolera spisowego Wójt wyznaczył Barbarę Kopacz - Wróbel. Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury obejmuje: składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek i druki ścisłego zarachowania.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald i weryfikacji sald powołuje się komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie:
1) Przewodniczący - Sylwia Sękiewicz
2) Członek - Anna Pasieka
3) Członek - Barbara Kopacz – Wróbel
4) Członek - Edyta Labocha
5) Członek - Iwona Tokarz
6) Członek - Agnieszka Kuzior - Wójcik

Członkowie komisji ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji. Na kontrolera spisowego Wójt wyznaczył panią Barbarę Kopacz - Wróbel.

Drogą weryfikacji sald inwentaryzuje się aktywa i pasywa:
a) należności sporne i wątpliwe, a także dochodzone na drodze sądowej,
b) należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych,
c) tytułów publicznoprawnych,
d) wobec pracowników,
e) aktywa i pasywa ewidencjonowane pozabilansowo (np. zobowiązania warunkowe),
f) środki pieniężne w drodze,
g) czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
h) fundusze własne, specjalnego przeznaczenia, celowe,
i) innych niewymienionych wyżej aktywów i pasywów w tym:
- inwestycje rozpoczęte (z wyjątkiem maszyn i urządzeń objętych inwestycją rozpoczętą),
- grunty oraz prawa zakwalifikowane do nieruchomości,
- wartości niematerialne i prawne,
- środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony (budowle podziemne, instalacje).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *