zachmurzenie duże
poniedziałek
XXIII sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka
22 marca 2017 r. | 08:58
5

We wtorek 28 marca w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka, podczas której radni m.in. podejmą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Początek sesji o godz. 13:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy.
6. Informacja nt. pozimowych remontów dróg oraz planowanych inwestycji drogowych na terenie gminy Wręczyca Wielka (drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie).
7. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wręczyca Wielka za 2016 rok.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy.
9. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
11. Informacja z realizacji uchwał i wniosków za okres od 24 lutego 2017 r.
12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
13. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2016 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:
1) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
2) w sprawie określenia kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka, a zamieszkałych poza obwodem szkoły,
3) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2017 roku,
4) w sprawie obciążenia służebnością gruntową działki nr 1252/2 w Truskolasach,
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Grodzisku przy ul. Kłobuckiej,
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy ulicy Kopernika.
15. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych:
1) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
2) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)”,
3) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2017-2027.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad XXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy.5 odpowiedzi na “XXIII sesja Rady Gminy Wręczyca Wielka”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *