słabe opady deszczu
poniedziałek
Wikiwand
Nabór do komisji konkursowej
10 listopada 2017 r. | 13:24
7

Starosta Kłobucki ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej.

W skład komisji mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

W wyniku naboru Starosta Kłobucki wybierze dwie osoby reprezentujące organizacje
w komisji konkursowej, z wyłączeniem osób biorących udział w danym otwartym konkursie ofert.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych,
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
c) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa z dniem 17 listopada 2017 roku. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13.

Wybrani członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia 27 listopada 2017 roku.7 odpowiedzi na “Nabór do komisji konkursowej”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *